Menü
Your Cart

Satıcı Sözleşmesi

SATICI İŞ ORTAKLIĞI VE İLAN SÖZLEŞMESİ 

1. TARAFLAR 

İşbu Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi ("Sözleşme"), bir tarafta Cumhuriyet Mh. Tül Sk. Osmanlı Apt. No: 18 Adapazarı / SAKARYA adresinde bulunan ESTARABİM ELEKTRONİK TİCARET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ (“ESTARABİM”) ile diğer tarafta imza sayfasında kaşesi bulunan satıcı (“Satıcı”) aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. ESTARABİM ve Satıcı ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır. 

İşbu Sözleşmenin ekleri ve Platform’ da sunulan ESTARBİM hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, ek diğer tüm dokümanlar Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçası olacaktır. Şöyle ki; ; Satıcı, ESTARABİM tarafından yönetilmekte olan açık pazar modeli elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda satış yapmak, ESTARABİM de Satıcı’ nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden Satıcı’ yı faydalandırmak istemektedir. 

Satıcı, işbu Sözleşme ile ESTARABİM’ i, kendi ticari temsilcisi sıfatıyla yapmış olduğu satışlara yönelik Alıcılardan ürün bedeli tahsili konusunda yetkilendirmiş olduğunu ve bu ürün bedel ödemelerinin ESTARABİM’ e yapılması ile Alıcıların ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olacağını, ayrıca kendisine bir ödeme yapmakla yükümlü olmayacağını bildiğini, beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. 

Bu hususlar ve ticari ilişki çerçevesinde Taraflar işbu Sözleşme’ de belirtilen şartlarda mutabık kalmışlardır. 

2. TANIMLAR 

Platform                                        : Mülkiyeti ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca her türlü fikri ve sınai hakları ESTARABİM’ e ait olan ve işbu Sözleşme ile belirlenen "Hizmetler" in sunulmakta olduğu www.estarabim.com.tr ve bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesi ile mobil uygulamayı ve Satıcı’ nın, Platform’ da sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma / kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, özel sanal sayfayı ifade eder. 

Hizmet/Hizmetler                       : Satıcılar’ ın ürün ve hizmetlerini kendi sanal mağazalarında yayımlayarak satışa çıkarmaları amacıyla ESTARABİM tarafından Platform’ da sunulan; ilan yayınlama, satışa aracılık/pazarlama ve benzeri sair tüm uygulamaları ifade eder. 

Alıcı                                                 : Platform üzerinde Satıcı tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi Üye’ yi ifade eder. 

Satıcı                                               : Platform üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi Üye’ yi ifade eder. 

İşgünü                                                                  : Pazar ve Resmi Tatiller hariç haftanın diğer günlerini ifade eder. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VEKAPSAMI 

İşbu Sözleşme’nin konusunu, Platform’ da ESTARABİM tarafından sunulan Hizmetler’ den, Satıcı’ nın yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Satıcı ile Alıcı’lar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; ESTARABİM işbu ticari faaliyette sadece, Platform’ da Satıcı’ lara ürün / hizmet satış hakkı vermekte olup hiçbir surette Satıcı ile Alıcı’lar arasındaki sözleşme ilişkisine taraf değildir. Satıcı, Platform’ dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcı’ lara karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

 

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

4.1. Satıcı, "satıcı" sıfatını kazanabilmek için, öncelikle "Resmi evraklar" ("Ek1") ’inde yer alan belgeleri işbu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, ESTARABİM ’in Satıcı’ nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve / veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır. 

 

4.2. Satıcı, her bir mal için ayrı ayrı ve satış bedeli içerisinde olmak kaydıyla Türkçe kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve teknik servis listesi ile satın alma belgesi üzerinde yazan ve / veya mal ile birlikte teslim edilmesi gereken her türlü aksesuar, belge, broşür, bandrol ve diğer evrak ile mevzuatın gerektirdiği sair bilgi ve belgeleri, malın ambalajı içerisinde teslim etmek yükümlülüğündedir. ESTARABİM’ nin Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmaması sebebiyle bu bilgi ve belgelerin kargo kutusunun içerisinde olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü bulunmamalıdır. Satıcı bahse konu bilgi ve belgelerin eksikliği nedeniyle ESTARABİM’ in herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

4.3. Satıcı, Platform’ da satışa sunduğu tüm ürün ve / veya hizmetleri tam ve / veya gereği gibi (markası, cinsi, rengi, bedeni ve adedi belli olan), eksiksiz ve her türlü açık, örtülü gizli ayıptan arı olarak Alıcı’ ya teslim etmeyi  kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

4.4. Satıcı, her türlü reklam ve ilanın Platform’ da yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için ESTARABİM ile tam iş birliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. ESTARABİM münhasıran kendi takdirinde olmak üzere Satıcı’ nın Platform’ daki herhangi bir ürününü sebep göstermeksizin satışa kapatma hak ve yetkisine sahiptir. 

 

4.5. Görsellerin Satıcı tarafından ESTARABİM ’e verilmesi halinde Satıcı ürün görsellerinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat  Eserleri Kanunu (“FSEK”) uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde FSEK’in 21. maddesindeki işleme, 22.  maddesindeki çoğaltma, 23. maddesindeki yayma, 24. maddesindeki temsil, 25. maddesindeki işaret, ses  ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı Sözleşme süresiyle sınırlı olarak herhangi bir  mecra ve ülke sınırlaması olmaksızın ESTARABİM ’e 3. kişilere de kullandırabilecek şekilde basit ruhsat  verdiğini / vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

4.6. Satıcı, Platform’ da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan fiyat / ilan / bilgi / içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; bu bilgi ve belgeleri başta entegratörler olmak üzere 3.Kişilerle doğru ve güncel şekilde paylaşmayı aksi halde ESTARABİM’ in bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

4.7. Satıcı, Platform’ da ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Ayrıca Satıcı, EK-2 Yasaklı Ürünler Listesi’nin ("EK-2") içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür. 

 

4.8. Satıcı, Tedarikçi Platform’ a üye olduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacaktır. Profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı’ nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı’ nın sorumluluğundadır. Satıcı kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Satıcı’ nın kendisine ait olacaktır. Satıcı’ nın şifresi kullanılarak Tedarikçi Platform’ da ESTARABİM aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde; Satıcı, ESTARABİM’ nin bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir. 

 

4.9. ESTARABİM, Satıcı tarafından Üyelik işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. ESTARABİM, bu bilgileri Hizmetler’ in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla ESTARABİM’ in ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı & pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla, kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle anonim olarak üçüncü kişilere açıklanabilir. Satıcı, kendine ait bilgilerin ESTARABİM tarafından işbu madde hükmüne göre kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. 

 

4.10. Satıcı, Platform’ da yürüttüğü tüm faaliyetlerini Platform’ a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Platform’ a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı ve benzelerini içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla ESTARABİM tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

4.11. Platform’un tam ve gereği gibi çalışabilmesi için Platform’da her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. İşbu amaçla, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkına sahiptir.

 

4.12. Ürün Bedeli satın alma anında Satıcı adına ESTARABİM tarafından Alıcı’dan tahsil edilecek ve Satıcı işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini ve satmış olduğu ürüne dair taahhütlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve Platform’ dan gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki ürün bedeline hak kazanacaktır. 

 

4.13. Satıcı, Platform’ da yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. ESTARABİM, Satıcı’ nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Platform’ da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette  olması sebebiyle, Satıcı’ ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir ve işbu Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı  olarak feshedebilir, Satıcı’ nın ürün / hizmet satışını sona erdirebilir. Satıcı böyle bir durumda ESTARABİM’ den herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, ESTARABİM’ in herhangi bir ihtarda bulunmaksızın Sözleşme’ yi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır.

 

4.14. Satıcı, Alıcılar’ la Platform’ dan yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı taraf olduğunu, ESTARABİM’ in işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar’ a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.  Satıcı buna ek olarak, Platform’ da sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden bizzat sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır. Satıcı, Platform’ dan satışını yaptığı ürünlerin satış işlemi esnasında belirtildiği teslim süresinde Alıcı’ya ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı her türlü sorumluluk da kendisinde olacaktır. Satıcı, Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapmak zorundadır.

 

4.15. Satıcı, Alıcı’ yla yalnızca Platform üzerinden sözleşme akdedecek ve sadece Platform üzerinden söz konusu ticari faaliyette bulunacaktır. Satıcı, Alıcı’ nın Platform’ dan ileteceği, kendisiyle her ne surette olursa olsun Platform dışında iletişime geçme ve / veya Alıcı’nın Platform dışında satın alma isteğine olumlu cevap vermeyecek, her ne surette olursa olsun Alıcılar’ la Platform dışında herhangi bir hukuki ilişki kurmayacak, herhangi bir satış işlemi gerçekleştirmeyecektir. Satıcı ESTARABİM’ in bilgisi olmaksızın her ne surette olursa olsun Alıcı’ larla iletişime geçmeyecektir. Şu kadar ki Alıcılar’ ın doğrudan Satıcı’ ya ait alışveriş kanallarından iletişime geçmesi işbu maddenin istisnasıdır. 

 

4.16. ESTARABİM tarafından Satıcı’ nın herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha ESTARABİM platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Satıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Platform’ a üye olamaz. Satıcı’ nın bu madde hükmüne aykırı olarak Platform’ a üye olması ve durumun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden çıkartılacaktır. 

 

4.17. Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu m. 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu m. 8. uyarınca satılan veya sağlanan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Satıcı; Alıcı ’ya gönderdiği mal ve / veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi, başta 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması  Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi, ayrıca  Satıcı’ nın işbu yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesiyle sebebiyle ESTARABİM’ in uğradığı zararlar ve  masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her  türlü giderler) nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

4.18. Platform’ dan sunulacak olan Hizmetler’ in ve ESTARABİM tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri ve teknik özellikler gibi ikincil değişiklikler ESTARABİM tarafından her zaman değiştirilebilecektir. Fakat, Taraflar’ ca aksi yönde bir anlaşma olmaksızın ESTARABİM fiyat ve stok bilgilerini değiştiremez. 

 

4.19. Satıcı Platform’ daki kampanya ve indirimleri ihlal edecek faaliyetler içinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı ayrıca öncesinde ESTARABİM’ in yazılı izni olmaksızın Alıcı’ lara herhangi bir reklam ve / veya pazarlama çalışması yapamayacak (ürünün Satıcı’ lara ait kutularla gönderilmesi dışında), Alıcı’ lara ürün ve / veya hizmetle birlikte herhangi bir promosyon malzemesi, numune ürün gibi bir gönderide bulunmayacaktır. Satıcı aksi halde 10.000 TL (on bin Türk Lirası) tutarında cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

4.20. Satıcı 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan  Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna, 6493  sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında  Kanuna, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi  Hakkında Kanuna, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanunların ikincil düzenlemeleri başta  olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan  ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun davranacağını gayrikabili rücu kabul,  beyan ve taahhüt eder. Satıcı’ nın Platform üzerinden satışa sunacağı ürünlerin gıda olması halinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu başta olmak üzere gıda mevzuatıyla ilgili tüm ikincil mevzuata ve gıda kodeksine uygun hareket edeceğini, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği uyarınca gerek Platform üzerinden gerekse de ürünlerin teslimi sırasında ürünlerle  ilgili bilgilendirme yükümlülüğünün tam ve eksiksiz olarak yapılmasından münhasıran sorumlu olduğunu,  ESTARABİM’ in bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ESTARABİM’ i her türlü 3. Kişi talebinden ayri tutacağını,  işbu yükümlülüğe aykırı davranması halinde ESTARABİM’ in uğradığı her türlü zararı tazmin edeceğini gayrikabili rücu  kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

4.21. Satıcı, Platform’ dan satışa sunacağı ürünlerin üzerinde bulunan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu  (“SMK”) anlamında sınai mülkiyet unsurlarının, a) kendisine ait olduğunu; veya b) bu ürünleri Alıcı’ ya satma  konusunda yetkili olduğunu; veya c) hak sahibi veya onun rızası ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulmuş  orijinal olduğunu; veya d) yürürlükteki mevzuat uyarınca usulüne uygun şekilde paralel ithalat yolu ile piyasaya  sunulmuş olduğunu ve SMK’nın 152. maddesi (veya ileride bu alanda düzenlenecek yeni kanun ve yönetmelik  maddelerine uygun olarak) ve sair maddeleri uyarınca üzerlerindeki marka/tasarım hakkı tükenmiş ürünler  olduğunu, ürünlerin ayrıca 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde  eser sahibinin bizzat kendisi olduğunu ve / veya ürünleri eser sahibinin rızası ile Platform’ da satışa sunduğunu, 

3. Kişilerin eserden doğan haklarına tecavüz etmediğini, ESTARABİM’ in ürünler üzerinde herhangi bir inceleme  yükümlülüğünün bulunmadığını, ESTARABİM’ e ürünlerle ilgili herhangi bir 3. Kişi talebinin gelmesi halinde derhal bu  durumu ortaya koyan tüm belgeleri ve fatura silsilesini (kendisinden başlayarak geriye doğru marka sahibi veya  onun rızası ile ürünleri piyasaya sunmuş kişilerin faturasına kadar) eksiksiz derhal ESTARABİM’ e temin edeceğini aksi  halde ESTARABİM’ in Satıcı’ nın Platform’ daki tüm satışlarını durdurma hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt  eder. 

 

4.22. ESTARABİM tarafından Satıcı’ nın Platform’ da original olmayan ürünleri satışa sunduğunun tespit edilmesi halinde, Satıcı ESTARABİM’ e 20.000 TL (yirmibinTürkLirası) tutarında cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.  Cezai şarta ek olarak Satıcı, ESTARABİM ’in bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olup, ESTARABİM’ nin işbu Sözleşme’ yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklıdır. 

 

4.23. Satıcı’ nın Platform’ da satışa sunduğu ve / veya sahibi ve / veya hak sahibi olduğu tüm markaların Sözleşme  kapsamında her türlü pazarlama ve satış faaliyetinde herhangi bir mecra, baskı ve / veya kopya sayısı ve süre  sınırlaması olmaksızın, işbu sözleşmeye ek herhangi bir ek bedel olmaksızın ESTARABİM tarafından kullanılmasına  muvafakat ettiğini, ESTARABİM’ in işbu markaları kullanımının marka sahibinin başta 6769 s ayılı Sınai Mülkiyet Kanunu  olmak üzere anılan markalar ve bunların kullanımı üzerindeki haklarını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt  eder. 

 

4.24. Platform’dan satışa sunulan ürünler Satıcı’ nın garantisi kapsamındadır. Satıcı, Alıcı’nın ayıplı ürün ile ilgili ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebi de dâhil olmak üzere her türlü Alıcı taleplerini, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak süresinde karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir ki, Satıcı Alıcı’ nın ayıplı olduğu gerekçesiyle ürünü iade etmek istemesi halinde ürün iadesini kabul edip etmeyeceğini ESTARABİM ’e 48 (kırk sekiz) saat içerisinde bildirmek zorundadır. Satıcı’ nın işbu 48 (kırk sekiz) saat süre içerisinde herhangi bir yanıt vermemesi iade talebinin kabul edildiği anlamına gelecektir. Satıcı, ESTARABİM tarafından Platform üzerinden ve / veya yazılı olarak bildirilecek süre içerisinde ürünleri incelemeye alıp almama kararını ESTARABİM’ e iletecektir. Satıcı’ nın bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması iadeyi kabul ettiği anlamına gelecektir. Satıcı’ nın ürünleri incelemeye alması halinde ESTARABİM tarafından işbu maddede belirtilen yollarla bildirilecek süre içerisinde analizi sürecini (tamirat/onarım) sonuçlandıracaktır. ESTARABİM işbu maddede belirtilen süreleri öncesinde bildirmek kaydıyla her zaman değiştirme hakkını saklı tutar. 

 

4.25. Satıcı, mevzuattaki aksine hükümler saklı kalmak kaydıyla, Alıcı’nın Platform’ dan satın aldığı ürünleri 15 (on beş) gün içeri sinde herhangi bir sebep öne sürmeksizin cayma hakkını kullanarak iade edebileceğini, böyle bir durumda Alıcı’nın 7 (yedi) güne kadar ürünü kargoya verme hakkının olduğunu, cayma hakkı nedeniyle kendisine gönderilen ürünleri iade almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

4.26. Satıcı’ nın işbu Sözleşme ve/veya eklerindeki herhangi bir yükümlülüğünü tam ve/veya hiç yerine getirememesi halinde ESTARABİM uğradığı her türlü zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir. ESTARABİM bu bedelleri Satıcı’ nın herhangi bir alacağından mahsup edebilecektir. 

5. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 

ESTARABİM, işbu Sözleşme’ deki herhangi bir maddeyi Platform üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’ nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şu kadar ki bu değişiklikleri kabul etmemesi halinde Satıcı 15 (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir. 

6. GİZLİLİK 

6.1. Taraflar’ a ait her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, üyelik bilgileri, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, söz konusu ticari ilişki esnasında tarafların ve çalışanlarının öğrenecekleri yazılı ve / veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, müşteri ve piyasa bilgileri ve diğer bilgi ve veriler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir. İşbu Sözleşme ihlal edilmeksizin hukuki ve meşru yollarla genel kamunun bilgisi dâhilinde olan ve tarafların gizli olmadığını açıkça ve yazılı olarak belirttiği bilgiler Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Taraflar yürürlükte olan bir kanun veya diğer düzenleme ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince bu bilgileri açıklayabilir. Bu durumda birbirlerine bu hususta derhal ve her halde 2 (iki) iş günü içerisinde bilgi vereceklerdir. Taraflar bu madde kapsamında değerlendirilebilecek her türlü bilgi ve veriyi korumayı, her ne suretle olursa olsun 3. Kişilerle doğrudan / dolaylı olarak paylaşmamayı ve ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler. 

 

6.2. Taraflar, zorunlu hallerde ve işin doğası gereği çalışanlarına ve danışmanlarına bu bilgileri vermeleri halinde bilginin gizliliği hususunda da çalışanlarını ve danışmanlarını da uyarmak yükümlülüğündedir. Aksi takdirde Taraflar, çalışanlarının ve danışmanlarının işbu Sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını gayrikabili rücu peşinen kabul ve taahhüt ederler. İşbu madde, Sözleşme süresi sona erdiğinde dahi Taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir. 

7. KİŞİSEL VERİLERİNKORUNMASI 

7.1. Satıcı veri işleyen sıfatı ile ESTARABİM ile paylaşabileceği / transfer edebileceği ve / veya işbu Sözleşme uyarınca  işleyebileceği her hangi bir kişisel verinin, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin / işlemlerin her zaman  yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

7.2. Mevzuata uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra Satıcı ESTARABİM adına elde etme, kaydetme, depolama ve  muhafaza etme de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde işleyebileceği her türlü kişisel veri ile ilgili olarak  

a) Her türlü kişisel verinin işlenmesi ve / veya aktarımı alanında yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve ESTARABİM’ in tüm talimatlarına uygun olarak hareket etmeyi, ESTARABİM’ in belirttiği amaç dışından herhangi bir amaçla kullanmamayı, amacın ortadan kalkması halinde verileri derhal imha etmeyi,

b) Kişisel verilerin herhangi bir surette 3. kişilere aktarılması halinde işbu 7. maddedeki yükümlülüklerden 3. kişilerin de aynı şekilde sorumlu olmasını sağlayacağını, 

c) Kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarımına ilişkin olarak ESTARABİM’ in menfaatlerini ilgilendirebilecek  herhangi bir ihtilaf yahut konu nedeniyle kendisine yöneltilmiş olan tüm talepler (ilgili kişilerin kendi  kişisel verilerine erişim talepleri ve şikayetler de dahil olmak üzere) konusunda ESTARABİM’ i derhal  bilgilendirmeyi ve gerekli görülen dokümantasyon, bilgileri ve diğer her türlü desteği ESTARABİM’ e vermeyi  ve ESTARABİM ile tam işbirliği yapmayı, söz konusu bilgilendirme yapılmaksızın, mevzuattan doğan  yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir talebe ilişkin olarak ESTARABİM tarafından yazılı onay ya da  herhangi bir yazılı talimat verilmediği takdirde bir işlem yapmamayı, 

d) İşbu Sözleşme ve eklerinde yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak üzere, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde, Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

8. MÜCBİR SEBEPLER

 Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraftan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır. 

9. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE SONA ERME 

Taraflar, her zaman 1 (bir) ay önceden yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi gerekçesiz ve tazminatsız feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme’nin feshi durumunda, işbu Sözleşme’deki gizlilik ve fikri mülkiyet hükümleri bağlayıcılığını koruyacaktır. 

10. DEVİR YASAĞI 

Satıcı, işbu Sözleşme’ den doğan haklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini ESTARABİM’ in yazılı izni olmaksızın, hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. ESTARABİM’ in yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir işlemi geçersiz olacaktır. 

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME 

İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’ den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Sakarya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

12. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ 

Satıcı, işbu Sözleşme’ den doğabilecek ihtilaflarda ESTARABİM’ in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

13. BÜTÜNLÜK 

 

İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup; Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme ’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir. 

14. BİLDİRİM 

Satıcı ve ESTARABİM, Satıcı’ nın Platform’ a üye olurken bildirdiği e-posta / kayıtlı elektronik posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır.  Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Satıcı’ nın Platform’ a kayıtlı adresine eposta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcı’ nın eposta/kayıtlı elektronik posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır. 

 

15. DAMGA VERGİSİ 

 

İşbu Sözleşmeden kaynaklanan Damga Vergisi ve sair tüm vergiler ile harçlar Taraflar’ ca yarı yarıya karşılanacaktır. 

16. YÜRÜRLÜK 

16 (on altı) maddeden ve 4 (dört) ekten ibaret bu işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Satıcı tarafından ıslak imza ve / veya elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve onaylandığı tarihte geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmiştir. Ekler işbu Sözleşme’ nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. 

EKLER: 

EK1: Resmi Evraklar Listesi 

EK2: Yasaklı Ürünler Listesi 

EK3: Finansal Şartlar 

EK4: Bilgilendirme ve Muvafakatname 

EK5: Vade ve Komisyon Tablosu “sitede yayınlanan”

 

ESTRABİM ELEKTRONİK TİCARET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ                                                                          SATICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1: Cari Açılışı İçin Talep Edilecek Evrak Listesi 

Vergi Levhası Fotokopisi 

Şirket Kuruluş Ticaret Sicil GazetesiFotokopisi 

İmza Sirküleri Fotokopisi Ticaret Sicilinden Alınacak Güncel Faaliyet Belgesinin Aslı

• Banka Iban Bilgisi

Şahıs Şirketi, Tacir veya Adi Ortaklık iseniz: 

Ortaklık Sözleşmesi / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

Faaliyet Belgesi 

İmza Sirküleri 

Vergi Levhası

• Banka Iban Bilgisi 

Yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisi ESTARABİM’ de olacaktır. Satıcı işbu Sözleşme’ deki tüm eklerin kaşeli ve imza yetkilileri tarafından imzalanmış orijinal kopyasını Platform üzerinden duyurulan süre içerisinde ESTARABİM’ ye iletmekle yada Platform üzerinden okumak ve online onaylamakla yükümlüdür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK2: Yasaklı Ürünler Listesi 

1.       Airbag ve ekipmanları

2.       Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler

3.       Alkollü içecekler

4.       Askeri teçhizat

5.       Ateşli silahlar ve bıçaklar

6.       Canlı hayvan

7.       Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler

8.       Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler

9.       Deneme Boyu / numune (tester) parfüm ve sair kozmetik ürünleri

10.    Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları

11.    Dinleme cihazları

12.    Emniyet kemeri adaptörü

13.    Hisse senedi, tahvil, bono

14.    İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler

15.    İnsan ve diğer canlı organları

16.    Kaçak ve ithalatı yasak ürünler

17.    Kişilik hakları

18.    Kopya ve bandrolsüz ürünler

19.    Kültür ve tabiat varlıkları

20.    Maymuncuk ve kilit açıcılar

21.    Mucizevi tedavi ürün veya hizmetleri, falcılık ve büyücülük ve sair hizmetler

22.    Pornografik içerikli malzemeler

23.    Promosyon ürünleri

24.    Radar dedektörleri

25.    Reçeteli ilaçlar, lensler ve gıda takviyeleri

26.    Resmi kıyafetler ve üniformalar

27.    Sahte veya replika ürünler

28.    Sosyal ağ ve diğer internet üyelik hesapları

29.    Şans oyunları biletleri

30.    Taşıtların yönetim sistemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat

31.    Telif hakkını haiz ürünler

32.    Telsiz ve komünikasyon cihazları

33.    Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri

34.    Tütün mamulleri ve elektronik sigaralar

35.    TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler

36.    Uyuşturucu maddeler

37.    Ürün özelliği taşımayan satışlar

38.    Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler

39.    Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları

40.    Yanıcı ve patlayıcı maddeler

41.    Yasaklı hayvan türleri

42.    Yasaklı yayınlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-3: Finansal Şartlar 

Hizmet Komisyonu: Taraflar arasındaki ticari ilişkiye uygulanacak hizmet komisyon bedeli Platform üzerinden duyurulan oranlardır. 

Satıcı, mücbir sebep halleri dışında ve aksi belirtilmediği sürece ürünü taahhüt ettiği sürede Alıcı’ya ulaştırılmak üzere kargoya vermek durumundadır. Satıcı’ nın ürünleri teslim edememesi halinde teslim etmediği her ürün ve gün başına ve gereği gibi teslim edememesi durumunda (kusurlu, ayıplı, hasarlı, eksik ve benzeri) gereği gibi teslim edemediği her bir ürün başına ESTARABİM’ in belirleyeceği cezayı ceza tutarlarını ödeyecektir.  ESTARABİM işbu madde kararlaştırılan cezai şart tutarını Satıcı’ nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir. 

 

ESTARABİM tarafından belirlenecek Alıcı’ lara özel “kargo bedava” kampanyaları dahil olmak üzere herhangi bir limit olmaksızın, Satıcı, satılan ürünlerin Alıcı’ya teslimi ve iade halinden kaynaklı tüm kargo bedellerinden sorumludur. ESTARABİM kargo şirketlerine ödediği işbu bedelleri Satıcı’ ya faturalandırarak Satıcı’ nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir. 

Ödeme Vadesi ve Şartları: Satın alınan malın tam ve gereği gibi Alıcı’ya teslim edilmesini takiben, ESTARABİM tarafından, Platform’ dan duyurulan vade gününü takip eden ESTARABİM ’in ilk ödeme gününde Satıcı’ ya ödenecektir.  ESTARABİM, düzenleyeceği faturaları Satıcı’ nın cari hesabına işleme ve mevcut borç bakiyesini netleştirme hakkını haizdir. ESTARABİM tarafından ödeme yapılmasına rağmen ürün/hizmetin Alıcı tarafından iade edilmesi halinde Satıcı tahsil edilen tutarı derhal iade edecektir, aksi takdirde cari hesabındaki herhangi bir alacağından mahsup edebilecektir. 

Bankaların ve ödeme kuruluşunun Satıcı’ dan yapacağı hizmet kesintilerinden ESTARABİM’in sorumluluğu  olmayacaktır. 

Diğer Şartlar

Satıcı, Platform’ da satışa sunduğu ürün ve / veya hizmetlerin Alıcı’lar tarafından satın alındığı tarihten itibaren öncesinde ESTARABİM’ in herhangi bir suretle duyurduğu / bildirdiği süre içerisinde Taraflar’ ca mutabık kalınan kargo şirketine teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şu kadar ki, Alıcı’ ların iadeleri başka kargo şirketiyle yapması halinde Satıcı’ nın herhangi bir itiraz ve/veya def’i öne sürme hakkı bulunmamaktadır. 

Satıcı ürünlerin kargo sırasında ürünün zayi olması ve/veya üründe hasar meydana gelmesi halinde tek muhatabının kargo şirketi olacağını, ESTARABİM ’den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak ve / veya talepte bulunmayacağını, ESTARABİM ’i en geniş şekilde ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  Satıcı işbu maddenin ESTARABİM üzerinden çalışılan kargo şirketleri için de geçerli olduğunu, bu kapsamda ESTARABİM’ in herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını, tek muhatabının yine kargo şirketi olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

• Ürünlerin taşımasının ESTARABİM tarafından bildirilecek lojistik firması tarafından yapılması halinde Satıcı; ürünlerin taşınması sırasında ürünün zayi olması ve / veya üründe hasar meydana gelmesi halinde tek  muhatabının lojistik şirketi olacağını, meydana gelen zarar için lojistik şirketiyle anlaşması gerektiğini,  ürünün lojistik firması tarafından taşınması sırasında meydana gelen zarar tutarında mutabık kalınması  ve bu durumun likit delillerle ispat edilmesi halinde yalnızca böyle bir durumda ESTARABİM’ e taşıma sırasında  meydana gelen zarar faturasını kesebileceğini ve ESTARABİM’ in lojistik firmasından bedeli tahsil etmesi  halinde kendisine ödeme yapabileceğini, ESTARABİM ’in bunun dışında herhangi bir sorumluluğu  bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şu kadar ki, Satıcı, lojistik şirketiyle taşıma sırasında üründe meydana gelen zarar tutarında mutabık kalmadan ESTARABİM’ e fatura kesmesi halinde ESTARABİM’ in bu faturayı 10 (on) iş günü içerisinde Satıcı’ ya iade edebileceğini, ESTARABİM’ in böyle bir durumda ödeme yapmama hakkını haiz olduğunu, ESTARABİM’ e herhangi bir talep öne süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı lojistik firmasıyla yürüteceği hasar tazmin sürecinde ESTARABİM tarafından kendisine iletilecek hasar tazmin prosedürünün geçerli olacağını ve lojistik firması tarafından bu prosedürde belirlenen şartlar doğrultusunda tazmin sürecinin işletileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Satıcı’ nın, ESTARABİM’ in herhangi bir suretle duyurduğu / bildirdiği süre içerisinde Taraflar’ ca mutabık kalınan kargo şirketine ürünü teslim etmemesi halinde ürün başına aşağıda kararlaştırılan cezai şart tutarlarını ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

Gecikilen Gün 

Cezai Şart Tutarı

1 veya 2 gün 

10 TL

3 veya 4 gün 

15 TL

5 gün 

20 TL

 

Satıcı’ nın işbu Ek-3 Finansal Şartlar’ da kararlaştırılan sürede ürünü kargoya vermemesi halinde siparişi Platform üzerinden iptal etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Satıcı bu yükümlülüğünü yerine getirmez ve kararlaştırılan günden 5 (beş) gün geçmesine rağmen iptali gerçekleştirmez ise, ESTARABİM derhal herhangi bir bildirim gerekmeksizin siparişi Satıcı nam ve hesabına iptal ederek Satıcı’ nın tedarik edemediği ürün başına yukarıda belirtilen tutarları ve ürün başına 50 TL cezai şartı talep etme hakkına sahiptir. Satıcı cezai şartlara ek olarak ESTARABİM’ in bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür.  Yukarıda belirtilen ürünü kargoya verme süresinde ürünü kargoya verememesi halinde yukarıdaki tabloya göre ürün başına hesaplanacak cezai şart tutarını talep etme hakkına sahiptir. ESTARABİM ayrıca işbu cezai şart tutarlarını Satıcı’ nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir. 

Satıcı’ nın cari hesapta ESTARABİM’ e herhangi bir sebeple borçlu olması halinde ESTARABİM’ in, Satıcı’ nın işbu Sözleşme’ den doğan alacaklarını öncelikle diğer borçlarına mahsup etme yetkisi bulunmaktadır. Satıcı, cari hesabının ESTARABİM nezdinde borç bakiyesine dönüşmesi halinde, ESTARABİM’ in alacağını Satıcı’ ya bildirmesinden itibaren 7 (Yedi) gün içinde ESTARABİM’ in aşağıda belirtilen banka hesabına ödeyecektir. 

Vade farkı ve kargo faturası ESTARABİM tarafından Alıcı’ya kesilecek olup hizmet komisyonu ve cezai şart tutarları ESTARABİM tarafından Satıcı’ ya fatura edilecektir.

 

EK-4: Bilgilendirme ve Muvafakatname 

ESTARABİM ELEKTRONİK TİCARET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ (“ESTARABİM”) olarak kişisel veri gizliliği en önemli önceliklerimizden biridir. Bu kapsamda, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz. İşbu Sözleşme’nin imzalanmasıyla imza yetkililerinin birtakım verileri ESTARABİM tarafından işlenmektedir. 

Aydınlatma Yükümlülüğü: Kanun kapsamında ESTARABİM veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Veri sorumlusu sıfatı ile ESTARABİM ; kişisel ve finansal bilgilerinizi ya da kurumunuzun yetkili temsilcilerine, yöneticilerine, denetçilerine, yönetim kurulu üyelerine ait bilgileri kaydedecek, saklayacak, tarafınıza sunduğumuz hizmetleri devam ettirebilmek için güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda yurt içinde ve dışında mukim 3.  kişilerle paylaşabilecek, sınıflandırabilecek ve Kanun’da belirtilen şekilde işleyebilecektir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz; Platform aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilir. 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: Sözleşme kontrollerinin yapılabilmesi, imza yetkililerinin kontrolü, mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, ticari faaliyetlerinin ve Hizmetler’in geliştirilebilmesi amaçlarıyla işlenebilecekti r. 

ESTARABİM Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi / Kuruluşlar: Yürürlükteki mevzuatımızın izin verdiği kurum ve kuruluşlar ile diğer 3. Kişiler, hizmet ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere her türlü hizmet sunan, iş birliği yaptığımız iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ile diğer üçüncü kişilerdir. 

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Müşterilerimizin Hakları: ESTARABİM’ e başvurarak; a) kişisel verilerinizin işlenip  işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını  ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde  öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini / yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel  verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına  itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın  giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. İşbu bilgilendirme yazısı ve muvafakatname, ESTARABİM ile imzalamış olduğunuz Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak ESTARABİM’ in meşru menfaati kapsamında kullanılan bilişim sistemlerinin yurtiçi ve yurtdışında olması nedeniyle bu sistemlerin sağlayıcı firma ve iş ortaklarıyla paylaşılmasını kabul ederiz.

 

MUVAFAKATNAME 

Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi’nde yer alan genel işlem şartları tarafımızca detaylı olarak incelenmiş, avukatlarımıza / danışmanlarımıza incelettirilmiş ve karşılıklı müzakere edilerek kabul edilmiştir. Özellikle anılan sözleşmede yer alan genel işlem şartları hakkında bilgilendirilmiş, anlamlarını, aleyhimizde doğurabileceği sonuçlarını ayrıntıları ile incelemiş, teknik hususları alanında uzman kişilerle de görüşüp değerlendirmiş bulunmaktayız. Bu hükümler çerçevesinde Şirketiniz ile anılan sözleşmeyi imzalamayı ve Sözleşme hükümlerinin bütünün tarafımıza uygulanmasını kabul ederim/ederiz.